اِنَّمَا المُومِنوُن َ اِخوَه     مومنان با هم برادرند. حجرات آیه 10

هیئت محمّدی شیراز

در سال 1310 شمسی چهار تن از پاکبازان این دیار: حاج محمّد قاسـم مأکولاتـی، حاج اسـداله زمان ثانی، حاج محمّد حسـن برائـی و کربلایـی محمّد رضائیـان؛ هسته ی مـرکزی این هیئت دیـرپای کهن سال را پـی ریزی کـردند. 
در آن سـال هـا دو انجـمن دینـی دیـگـر به نام جلسـه ی حاج ملا علی سیف و حاج علی جبّاری در سـوّمین حرم اهل بیت، شیـرازِ دارُالعلمِ جنّت طـراز، به فعّالیّت های دینی مشغـول بودند. 
سانسـور و اختناق رضـاخـانی از یـک طـرف و همّت والای بزرگان این سـه انجمـن از طـرف دیـگر سد و مانعـی بـرای پیشبـرد و نشـر و گسترش فـرهنگ اهل بیت علیهـم السلام نبود. هـر چند که مـردانی از این انجمـن ها مانند مـرحـوم حاج سیف بارها مـورد تعقیب و بازداشت قـرار گرفتند. 
با رفتن رضاخان از ایران در شهـریور 1320 و ایجاد فضای باز سیاسـی، احـزاب مختلفـی به وجود آمدند؛ در این هنگام حضـرت آیـت اله العظمـی حاج سید نــور الـــدین حسینـی الهاشمـی، مـردی از قبیله ی ایمان و اجتهـاد و فقاهت، حـزب بـرادران را در شیراز تأسیس نمود. در سـال 1323 هجری شمسـی ایـن هیئـت در پــوشش حـزب بـرادران، با نام هیئت محمّـدی به ادامـه ی فعّالیّت مذهبـی خود پرداخت. در این مدّت هشتاد سال این مشعل هدایت از نسلـی به نسل دیگر انتقال یافت.

 

 

موسسین هیئت محمّدی

موسسین هیئت محمدی شیرازموسسین هیئت محمدی شیرازموسسین هیئت محمدی شیرازموسسین هیئت محمدی شیراز