یکی از رسالت های این هیئت کمک به اقشار کم درآمد و بی بضاعت در امور درمانی است، در این راستا درمانـگاه خیریه محمّدی برای سـرویس دهی به بیماران، با اخـذ مبلغـی جزئـی آماده ی پذیـرایی از این قشر دردمنـد می باشد.